ساخت فروشگاه

انواع تانکر هوایی در کرج

یک مخزن هوایی یا تانکر هوایی بر روی پایه هایی با ارتفاع حداق 6 متر یا 3 متر قرار میگیرند تا هم فضای کمتری را اشغال کنند هم مواد داخل منبع هوایی با فشار مناسب و خوبی خارج شود.

انواع تانکر هوایی در کرج
انواع تانکر هوایی در کرج
انواع تانکر هوایی در کرج
انواع تانکر هوایی در کرج
انواع تانکر هوایی در کرج
انواع تانکر هوایی در کرج
انواع تانکر هوایی در کرج
انواع تانکر هوایی در کرج
فروشنده این محصول: