تانکرسازی آریا صالحی

ساخت و راه اندازی تصفیه روغن موتور، گریس، ایزوگام، دیگ تقطیر و خاک زنی، انواع برج و مبدل، لوله، پرس و لبه عدسی در تانکرسازی آریا صالحی تهران

تانکرسازی آریا صالحی