ام آر آی

به علم تصویربرداری از بافت های درونی بدن ام آر آی MRI می گویند. ام آر آی از قسمت های مختلف بدن مانند مغز، استخوان و مفاصل، حفره شکم و... انجام می شود. به کمک این کار از غضروف و مفاصل جزئیات بیشتری می توان مشاهده کرد. یکی از کارهایی که پزشکان متخصص انجام می دهند، تشخیص به موقع برای تصویربرداری های دقیق است. برای مشاهده کلینیک ها و مراکز ام آر آی در کشور به سایت چچیلاس مراجعه کنید.