باشگاه سوارکاری ژیکان شاهو در سنندج

مجموعه اسبداری ژیکان واقع در دیواندره با تولید اسب های اصیل کورد و سلیمی های زیبا، نوبت دهی برای کشش

باشگاه سوارکاری ژیکان شاهو در سنندج