سردشت نهال

تولید و پرورش انواع و ارقام نهال های مثمر و غیر مثمر و انواع نهال های گردو توسط سردشت نهال در آذربایجان غربی می باشد.

سردشت نهال
قفسه ها