مجتمع صنایع شیمیایی گلسار

تولید چسب حلب و درزگیر ماستیک، عایق ضدرطوبتی قیری، عایق ضدرطوبتی حلال آب بر پایه رزین پلی اورتان، عایق ضدرطوبتی اتومبیل، عایق شفاف مخصوص و ...

اطلاعات بیشتر:

ساعات کاری :
از 8 الی 13:30
از 16 الی 21

این شرکت یکی ارمجموعه واحدهای تولیدی است که درمجتمع صنعتی برق آوران قرار دارد که بیش از۳۰سال تجربه تولیدی دارد.

محصولات تولیدی شیمیایی

1_چسب حلب ودرزگیرماستیک در 2سایز یک کوارت ونیم کوارت

2_عایق ضدرطوبتی قیری حلال تینروبی حلال درسایزدبه2گالنیگالنی_کوارت

3_عایق ضدرطوبتی حلال آب برپایه رزین پلی اورتان یا رزین یورتان،درسایز2گالنی گالنی کوارت

4_عایق ضد رطوبتی قیر سرد حلال آب در سایز_2گالنی گالنی_کوارت

5_عایق ضدرطوبتی اتومبیل درسایز 2گالنی گالنی

مجتمع صنایع شیمیایی گلسار