مجموعه گلخانه ای دکتر نوربخش

مجموعه گلخانه ای دکتر نوربخش، تولیدکننده پایه های پیوندی و قلمه رز گلخانه ای در شهرکرد می باشد.

اطلاعات بیشتر:

عضو انجمن ملی گل رز ایران

مجموعه گلخانه ای دکتر نوربخش

تعداد بازدید: 190