راهبران صنعت در کرمانشاه

ساخت تریلر سوخت رسان تریلر، اسید کش، تریلر کانتینر کش، تریلر استیل برای حمل مواد شیمیایی، انواع تانکر و مخازن سوخت و صنایع شیمیایی، سیلوهای سیمان، منبع هوایی و دیگر مخازن مورد نیاز مشتری در مجموعه راهبران صنعت در کرمانشاه می باشد.

راهبران صنعت در کرمانشاه