راگاژن مجیدترابی

پرورش گوسفند و قوچ چند قلوزا، و فروش پلاک گردنبند دام و پلاک دام برولا مجید ترابی در شهر ری تهران.