شرکت پیمانکاری عایق خاکسار

آبندی استخر های شنا، سونا، آبندی چاله اسانسور، دیوار حائل و اجرای فوم حرارتی و عایق صدا سازه، کاشت میلگرد

شرکت پیمانکاری عایق خاکسار