شرکت تولیدی صنعتی پایدار مخزن شفیع

تولید دیگ بخار آب گرم و شوفاژ منبع دوجداره، منبع انبساط، منبع استیل، فیلتر شنی دی اریتور مخازن تحت فشار