پوشش سوله و ساندویچ پانل بیگلری

پوشش سقف سوله و نصب ورق بدنه با ساندویچ پانل، ورق، شاسی کشی، بدنه نما، نصب نما جوشکاری و نصب آبرو، آبندی دور لوله ها، تعمیرات ورق های فرسوده، نصب هواکش گردون همراه با ضمانت 10 ساله با اکیپ مجرب همزمان با چهار اکیپ در پوشش سوله و ساندویچ پانل بیگلری می باشد.