اتاق سازی پدیده صنعت در بوکان

طراحی و تولید اتاق های باری کمپرسی، باری چوبی فلزی، مسقف، چادری، مسقف فلزی، مبلی بغل باز شو، کمپرسی مایلری ، سوئدی و ...

اتاق سازی پدیده صنعت در بوکان