ارائه مغز فندق سایز ریز و متوسط د

ارائه مغز فندق سایز ریز و متوسط و لپه مغز مغز فندق ، مخصوص کره‌گیری و روغن‌ گشی.