تامين كننده سنگهاي لاشه مالون طبيعي

تامين كننده سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي صخره اي قلواه اي
استفاده از اين سنگها براي محوطه سازي باغ ويلا شهرك ساختمان بسيار حائز اهميت است