احداث باغ صفر تاصد

احداث باغ صفر تاصد در اذربایجان غربی خوی.
بهترین احداث کننده باغ صفر تا صد در اذربایجان غربی و شرقی.
✔نمونه باغ احداثی گلابی پایه رویش پیرو دوارف و باردهی ان در4 سال می باشد.