لوله گذاری اسپلیت صفر تا ۱۰۰

لوله مسی شیار کنی گذاشتن درین اب کابل برق وپس از اتمام کار نصب اسپلیت تضمینی.