برندگان مسابقه کمانگیری روی اسب

مسابقه کمانگیری روی اسب گراش و کسب چندین مدال رنگارنگ توسط اعضای تیم باشگاه کمانگیری افرینش در فارس شیراز.