اجرای سنگ لاشه کف چکشی محوطه سازی

اجرای سنگ لاشه کف چکشی در دماوند
اجرای کف از سنگ لاشه و ورقه ای با صورت چکشی اجرای دیوار آبنما نماز ساختمان دور باغ برای سنگ لاشه سنگ است که بدون تعیین به همان صورت آخراند شده مورد استفاده قرار می گیرد سنگ لاشه قواره به دست می آمد در این ماله سعی داریم به سنگ ورقه ای قواره بپر داریم آنچه در این مقاله سعی پیمانکاری شیرمحمدی