location-mark شهر خود را انتخاب کنید

تولید کننده فنر فشاری خودکار

فنر فشاری در خودکارها به عنوان یکی از اجزای اصلی برای مکانیزم فشاری استفاده می‌شود. این فنرها باعث می‌شوند که نوک خودکار به طور خودکار به داخل بدنه بازگردد و یا از آن خارج شود، بسته به فشار دادن یا آزاد کردن دکمه خودکار.