سرویس اسپلیت با کارواش

دستگاه باز با کارواش شسته لوازم فرسوده تعویض و وکیوم ومجدد نصب میشود