قیمت توری ضد حشره گلخانه

‌توری ضدحشره( ضد تریپس )یک نوع توری است که به طور خاص برای جلوگیری از ورود ( مگس سفید ،تریپس‌، پراوانه مینوز ). به این ترتیب، استفاده از توری ضد تریپس به بهبود شرایط رشد و توسعه گیاهان در گلخانه کمک می‌کند و از نیاز به استفاده از مواد شیمیایی جلوگیری می‌کند.