فروش عمده فیکوس البرز

فیکوس در تمامی رنگ ها موجود میباشد چند شاخه وتک شاخ پرریشه