پارچه تور دانتل 1

تور طرحدارشیک با رنگبندی عالی
3رنگ عالی
کالیته موجوداست