هایفوتراپی صورت

هایفوتراپی باعث جمع و سفت شدن پوست شل شده ی زیر چانه میشود و از اینرو باعث میشود فک فرم زیبایی داشته باشد. هایفوتراپی موجب سفتی و جمع شدن پوست گردن نیز میشود.