مرکز تشخیص رنگ اکبری در مراغه

مرکز فوق تخصصی کارشناسی خودرو اکبری درمراغه با 5 مجوز رسمی و ارائه برگه کارشناسی در مرکز تشخیص رنگ اکبری در مراغه می باشد.