باز کردن اسپیلت

برای باز کردن اسپیلت نیاز به تکنسین دارید تا گاز را داخل دستگاه جمع شود