اجاره جرثقیل خاور

منظور از جرثقیل خاور همان جرثقیل های سیاری هستند که پشت خاور یا کامیونت نصب می شود.
برای اجاره جرثقیل در نوشهر و چالوس به جرثقیل داداشی تماس حاصل فرمایید.