مبلمان مدل دیانا

مدل دیانا
قابلیت هم با پایه فلز هم با پایه چوب
تعداد هشت نفره 3+3+1+1