تعمیر اسپلیت

وقتی روی گرما نمیرود یا برد دستگاه خراب هست که فرمان نمیدهد یا شیر چهار راهه کار نمیکند باید تعویض شود