هواکش 140پره آهنی

فروش هواکش های۱۴۰و۱۰۰پره آهنی دمپرنو موتور ژن وسط
باقیمت مناسب در شرکت نوین طیور