آینه قدی منبتی

در ارتفاع 170 و 190


عرض 120


متریال راش گرجستان