اتاق شش چرخ باری چوبی فلزی

اتاق شش چرخ باری چوبی فلزی
تخته کف روسی ۵ سانت تخته بغل روسی ۲/۵
زیر بندی شاسی ناودانی ۱۲ سنگین و پل ناودانی ۱۰ سنگین