location-mark شهر خود را انتخاب کنید

پمپ سوس داغ

پمپ سوس داغ تلمبه ای ۲ جداره استیل زد زنگ برای استفاد دیب سیب زمینی ،شوکلات ، دارای ترمسات و تنظیم حرارت