کود گاوی به صورت کیسه

کود گاوی به صورت کیسه ای قیمت هرکیسه 22000
در مبدأ می باشد و کرایه به آن افزوده میشود.

قیمت قبل: 40,000