فروش عمده سنگهاي لاشه مالون ورقه اي

سنگ لاشه و سنگ مالون از دل طبيعت استخراج شده با زحمت كارگران ماهر لاك ميشود براي محوطه سازي باغ ويلا نصب ميشود