سرخ کن صنعتی

سرخکن صنعتی با شعله مسواکی حرارت غیر مستقیم دارای قط کن و ترمکبل و فندک و شمعک