اجرای سنگ لاشه و مالون

سنگ لاشه یا سنگ سنگ های طبیعی بااشکال نامنظم باجنس آذرین بیرونی هستند که باضخامت های مختلف از1تا5 سانت موجود هستند که برای کاربری کف دیوار درفضاهای بیرونی به کار میروند سنگ لاشه سنگی بدون برش بوده وبه صورت طبیعی استفاده می شود اما جالب است بدانید.