ترمیم قسمت شاتون زده سیلندر

ترمیم قسمت شاتون زده سیلندر های چدنی و آلومینیومی به صورت تضمینی.