شیرینی خوری دو طبقه پایه دار

چوب گردو قطر صفحات 23 و31 سانت ارتفاع کل کار40سانت پوشش کامل باروغن گیاهی قابلیت جداسازی پایه وصفحات ازهم