تولید کوره زغال همرفتی

یکی دیگر از انواع کوره های صنعتی زغال کوره زغال همرفتی است.
که یکی از بهترین و پرفروش ترین کوره های چند منظوره حساب می‌شود.
این کوره زغال از سرعت هوا ،در فضای داخل کوره برای کمک به سوخت یکنواخت چوب استفاده می‌کند
■روش کار این کوره به این شکل است که جریان هوا،گرما در سرتاسر کوره پخش کرده و این موضوع سبب می‌شود زغال ها به شکل یکنواخت پخته شوند.