کارخونه تولید فریزبی شهربازی

مشخصات فریزبی 32 نفره
ارتفاع: 13 متر
تعداد صندلی: 32 عدد
سیستم نیرو محرکه: الکتروهیدرولیک
راندمان دستگاه: 512 نفر در ساعت
قدرت وسیلۀ تفریحی: 45 کیلو وات
میزان روشنایی: 10 کیلو وات
رقص نور: استفاده از المپهای LED
سطح مورد نیاز: 30 × 20 متری