علف کش بن سولفورون متیل

علف کش بن سولفورون متیل کنترل کننده انواع علفهای هرز مخصوصا اویارسلام و انواع جگن ها