نصب سنگفرش با سنگ مالون و لاشه طبيعي معدني

اجراي سنگفرش با سنگهاي لاشه مالون ورقه اي طبيعي را مي توان با سليقه هاي مختلف اجرا كرد