سنگ بازالت عرض۴۰

سنگ بازالت ازخانواده سنگهای اذرین می باشدمناسب جهت نماومحوطه وراه پله

قیمت قبل: 280,000