کالیبر ساخت فراصنعت

مدرنترین کالیبر مجهز به سیستم اتوماتیک کامل