اردوخوری دست تراش

چوب ممرز
قطر۳۳
مناسب چیپس خوری وشروتنقلات

قیمت قبل: 550,000