شرکت فنی مهندسی مبتکران ماهان

«شرکت فنی و مهندسی مبتکران ماهان» متشکل از شرکت‌های کارخانه گلستان صباح، شرکت مغان دشت، شرکت پخش گلستان، شرکت نفت گنبد و ...