کود مایع فلوریش

کود مایع فلوریش دارای سیلیس . پتاس با درصد بالا مخصوص مزارع برنج