گاواهن سه خیش قوطی در مشهد

گاواهن سه خیش قوطی در مشهد خراسان با قیمت مناسب
:heavy_check_mark:صادراتی
:heavy_check_mark:کیفیت عالی
:heavy_check_mark:با استحکام و قدرت بالا
:heavy_check_mark:یکی از ادوات کشاورزی است که کار شخم و برگردانده شدن لایه سطحی از خاک را انجام می دهد. گاواهن از سه جزء اصلی تشکیل شده است که عبارتند از؛ شاسی، پایه و خیش یا قسمت خاکورز. خود خیش یا خاکورز از یک سری اجزای مهم تشکیل شده است که نقش اساسی در کیفیت و کارایی گاو اهن ها دارند و اهداف خاکورزی به طور مستقیم به کیفیت کار آنها وابسته است.